SFSAB SkorstensFolket Sverige är originalet
Över 40 lokalavdelningar i Sverige


Åtgärd vid underkänd OVK-besiktning och när ventilationskanalerna läcker

OVK-besiktningen i kvarteret Ekorren i Sundbyberg blev underkänd och hyresgästerna hade problem med matos och röklukt. De murade ventilationskanalerna var otäta och behövde åtgärdas. Men vilket alternativ skulle man välja – mura om kanalerna, täta med en traditionell metod eller satsa på relining med ett infodringsmaterial av komposit?

Projektbyrån Stockholm AB ansvarade för projektet och projektledare Petra Dahlqvist berättar:

– Vi tittade på flera alternativ och bestämde oss slutligen för relining med infodringsmaterialet FuranFlex® genom Skorstenstätaren&Kaminbutiken i Västerås AB. Framför allt eftersom vi ville ha kanalstorlekarna intakta och för att vi uppfattade metoden som ren, snabb och flexibel. Alla hyresgäster kunde bo kvar under renoveringen, säger Petra Dahlqvist.

Frånluftsfläktar på taket
Som en del av lösningen installerades frånluftsfläktar på fastighetens tak. En fläkt på taket per trapphus kombinerades med traditionella spiskåpor i lägenheterna. Före renoveringen hade varje lägenhet varsin fläkt.

– En stor del av arbetet kunde göras från trapphuset. Projektet med fläktarna och FuranFlex® gick snabbt och smidigt. Med facit i hand tillbringade vi mindre tid i lägenheterna än vi förutspått. Jag tror att det blivit mer stökigt om vi murat om kanalerna eller valt en annan renoveringsmetod, säger Petra Dahlqvist.

Relining av ventilationskanaler allt mer vanligt
Skorstenstätaren&Kaminbutiken i Västerås AB är anslutna till SkorstensFolket Sverige AB, som märker hur efterfrågan på kanaltätning med FuranFlex® och systerprodukten VentilFlex® ökar. Denna bild får stöd av Projektbyrån Stockholm AB’s projektledare Petra Dahlqvist:

– Jag tror att relininglösningar kommer allt mer, i synnerhet när det gäller renovering av äldre fastigheter. För oss var bibehållen kanalarea och en snabb och smidig renovering avgörande faktorer vid valet, sammanfattar Petra Dahlqvist.

Önskar du mer information eller offert?
Välkommen att kontakta Jörgen Tellestam på SkorstensFolket Sverige AB.
Tel: 0709-22 00 25
E-post: jorgen@skorstensfolket.nu

www.furanflex.se
www.skorstensfolket.nu

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Åtgärd vid underkänd OVK-besiktning och när ventilationskanalerna läcker

Nytt EU-direktiv och ny dom i Högsta domstolen gör radonfrågan extra aktuell

By thomas@skorstensfolket.nu |

pressrelease_radon_750-422

Svenska fastighetsägare lägger allt större vikt vid radonmätningar och radonsanering. Ett nytt EU-direktiv kräver att varje medlemsland ska sammanställa en nationell handlingsplan för att tackla radonproblematiken. Vidare slog en dom i Högsta domstolen nyligen fast att en hög radonhalt kan ge sänkt hyra.

Independia Group mäter radonhalten i svenska fastigheter och erbjuder åtgärder när radonvärdena är för höga. Koncernchefen Oscar Nordlund Ristori berättar om konsekvenserna av det nya EU-direktivet och det svenska gränsvärdet 200 Bq/m3:

– EU-direktivet är ett incitament att utföra fler radonmätningar. Och när radonmätningar görs upptäcks förhöjda radonvärden. Jag bedömer att omkring 15-20 % av alla fastigheter i Sverige har för hög halt radon i inomhusluften. Då menar jag en radonhalt över 200 Bq/m3, som är den gräns som gäller i Sverige. Enligt Miljöbalken ska vi år 2020 ligga på under 200 Bq/m3 i alla bostäder, säger Oscar Nordlund Ristori.

Sänkt hyra på grund av hög radonhalt

En dom i Högsta domstolen slog nyligen fast att en för hög radonhalt kan ge nedsättning av hyran. Vetskapen att radonhalten låg över rekommenderat gränsvärde gjorde att hyresgästen upplevde oro. Högsta domstolen menade att kopplingen mellan radon och cancer gör att oron var ett så pass allvarligt obehag att hyresgästen har rätt till sänkt hyra.

– Domen i Högsta domstolen gör att fastighetsägarna tar radonfrågan på ännu större allvar, kommenterar Oscar Nordlund Ristori.

Så vad kan man göra?

Independia Group tillhandahåller åtgärder när radonvärdena är för höga och en viktig del i detta är rengöring av ventilationskanalerna. När ventilationskanalerna är rena fungerar luftflödena och luftombytet bättre och radonhalten kan hållas på en lägre nivå.

En kanalrengöring och injustering av ventilationen ger ofta önskad effekt förutsatt att ventilationskanalerna är täta. Men i samband med rengöringen upptäcks många gånger att frånluftskanalerna är otäta. Oscar Nordlund Ristori berättar:

– Då står valet mellan att byta frånluftskanalerna och att täta dem. Att byta kanalerna är väldigt kostsamt och därför provar vi nu att täta dem med relininglösningarna VentilFlex® och FuranFlex®. Vi gör det i konkreta projekt där radonvärdena är förhöjda och där frånluftskanalerna har dömts ut i en besiktningskontroll. Om provningarna ger de resultat vi förväntar oss så är detta ett tillvägagångssätt som kan få stort genomslag. Det finns stor potential i kanaltätning som åtgärd mot höga radonhalter, säger Oscar Nordlund Ristori, koncernchef för Independia Group.

Independia Group och SkorstensFolket Sverige AB genomför tester med VentilFlex och FuranFlex i fastigheter med förhöjda radonvärden. Testerna påbörjades hösten 2016 och är klara våren 2017.

VentilFlex® och FuranFlex® är insatsrör av komposit som installeras i otäta ventilationskanaler. Resultatet blir en tät kanal med så gott som bibehållen kanalarea. Metoden ger motsvarande resultat som installation av nya ventilationskanaler, men till en betydligt lägre kostnad.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Nytt EU-direktiv och ny dom i Högsta domstolen gör radonfrågan extra aktuell

Hur renoverar man ventilationskanaler som består av papprör?

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 3 oktober, 2016

 

skorstensfolket_henriksbergs_verkstader_kanaltatning

Infodringsmaterialen VentilFlex® och FuranFlex® har nu även visat sig vara lämpliga för tätning av ventilationskanaler i papp. Tonny Svensson, VD på Henriksbergs Verkstäder, berättar om det nya användningsområdet.

– I äldre fastigheter är det ganska vanligt att ventilationskanalerna består av papprör. Pappkanaler kan medföra flera problem, till exempel att limmet löses upp av fukt och att pappen släpper. Jag har sett exempel där detta kraftigt försämrar ventilationen.

– Infodring av pappkanalerna med VentilFlex och FuranFlex har länge känts som ett intressant alternativ och nyligen gjorde vi ett test som filmades och utvärderades. Testet slog väl ut och nu genomför vi ett stort projekt av denna typ, säger Tonny Svensson, VD på Henriksbergs Verkstäder.

Pappen trycks ut ur kanalen

Infodringsmaterialen VentilFlex och FuranFlex dras in i pappkanalen och blåses upp med vattenånga. Resultatet blir att pappen trycks bort och att infodringsmaterialen formas efter valvet.

– Papp är nästan omöjlig att rensa ut och vi bedömer att VentilFlex och FuranFlex är rätt lösning. På det här sättet kan vi uppgradera ventilationen till högsta täthetsklass, D, samtidigt som arbetsprocessen är smidig och kostnadseffektiv, säger Tonny Svensson, VD på Henriksbergs Verkstäder.

AB Henriksbergs Verkstäder är det moderna ventilationsföretaget som etablerades för över 60 år sedan. Företaget har sin bas i Segeltorp i södra Stockholm och medarbetarna är certifierade att installera VentilFlex och FuranFlex.

SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex och FuranFlex, två infodringsmaterial av komposit som utvecklats för tätning av ventilations- och imkanaler. SkorstensFolket har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Hur renoverar man ventilationskanaler som består av papprör?

Minskad radonhalt med FuranFlex

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 22 september, 2016
furanflex_installation

SkorstensFolkets samarbetspartner Kanaltätning i Göteborg AB har anlitats flera gånger för att minska radonvärdena i svenska fastigheter. Ett exempel är när Kanaltätning utförde radonsanering i bostadsrättsföreningen Gånghester. Genom att täta ventilationskanalerna förbättrades luftcirkulationen och radonhalten hamnade under det svenska gränsvärdet (<200 Bq/m³).

Ventilationskanalerna tätades i 5 huskroppar med 15 lägenheter i varje huskropp. Därtill monterades suglådor och fläktar. Relining med FuranFlex (dimension ø125 mm) var en viktig del av projektet och den totala längden kanal som tätades var cirka 1200 m.

Radonvärde före kanaltätning, medelvärde:
350-400 Bq/m³

Radonvärde före kanaltätning, högst uppmätta värde:
1080 Bq/m³

Radonvärde efter kanaltätning:
Vid projektets slut hade samtliga lägenheter en radonhalt under det svenska gränsvärdet (<200 Bq/m³).

FuranFlex och VentilFlex är insatsrör av komposit som används till tätning av ventilations- och imkanaler. Produkterna tillhandahålls av SkorstensFolket Sverige AB som har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg.

Kanaltätning i Göteborg AB utför relining av ventilationskanaler. Företaget arbetar främst i västra Sverige och medarbetarna är certifierade att installera FuranFlex och VentilFlex.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Minskad radonhalt med FuranFlex

FuranFlex® i historisk teaterbyggnad: Svenska Teatern i Helsingfors

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 30 augusti, 2016

Svenska_Teatern_bild

Svenska Teatern i Helsingfors, Finland, bestämde sig för att täta samtliga ventilationskanaler och den lösning som valdes blev FuranFlex®. Den totala kanallängden var cirka 1 km i ett historiskt projekt med särskilda utmaningar.

Ventia Oy, SkorstensFolkets finländska samarbetspartner, försåg projektet med FuranFlex och Ventia-koncernens installationsföretag ansvarade för kanaltätningen tillsammans med en underentreprenör. Arbetet ägde rum 2011 och pågick i cirka ett år. Ventia-koncernens Henrik Petterson berättar om projektet:

– Kanalerna var vertikala och horisontella. De bestod av tegelsten och betong och kanaldimensionen sträckte sig från ø80 mm till ø750 mm. Formen varierade mellan trekantig, fyrkantig och rund, beroende på utrymmet för ventilationskanaler i väggar och golv. FuranFlex blev den naturliga lösningen och uppfyllde samtliga krav från beställaren.

Schakten bevarades

Tätningen med FuranFlex var en del av helheten. Svenska Teatern totalrenoverades, både inomhus och utomhus. Elen drogs om och scenen förnyades. Ventilationen fick en viktig uppgradering.

– Nu har hela byggnaden en välfungerande till- och frånluftsventilation som uppfyller täthetsklass D. De ursprungliga schakten behövde inte rivas upp, säger Henrik Petterson.

Nya innovationer och specialkonstruktioner

Speciallådor konstruerades som användes för att koppla FuranFlex-rören till ventilationsmaskinerna och för att koppla in flera ventilationskanaler till ett FuranFlex-rör.

– För att undvika oljud och skakningar i schakten tätade vi allt tomrum mellan tegelytorna och FuranFlex-rören. Vi använde obrännbar polyuretan, berättar Henrik Petterson.

Fotografering, filmning och trycktestning

– Alla kanaler fotograferades, filmades och trycktestades, både före och efter kanaltätningen. Planerade håltagningar skissades med blyertspenna och bedömdes av statliga Museiverket. Om håltagningen inte godkändes fick vi planera en annan håltagning eller göra en förgrening.

– Projektet åt Svenska Teatern ställde särskilda krav på oss som leverantör. Ett gediget arbete tillsammans med de unika egenskaperna hos FuranFlex gör att vi kan blicka tillbaka på ett framgångsrikt projekt, sammanfattar Henrik Petterson.


SkorstensFolket Sverige AB
tillhandahåller VentilFlex och FuranFlex, två insatsrör av komposit som utvecklats för tätning av ventilations- och imkanaler. SkorstensFolket har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg.

Ventia Oy är partner till SkorstensFolket Sverige AB och förser den finländska marknaden med VentilFlex och FuranFlex.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för FuranFlex® i historisk teaterbyggnad: Svenska Teatern i Helsingfors

FuranFlex och VentilFlex är originalet och installeras nu i över 30 länder!

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 22 juni, 2016

 FuranFlex_USA_700

 

 

 

 

 

 

 

Problematiken med läckande ventilationskanaler finns både i Sverige och internationellt. I många fall måste ventilationskanalerna åtgärdas och då står valet mellan installation av nya kanaler och tätning av de befintliga. Slutresultatet är samma men skillnaden i kostnad är stor, nästan gigantisk.

Kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex har många positiva effekter:

 

Posted in | Kommentarer inaktiverade för FuranFlex och VentilFlex är originalet och installeras nu i över 30 länder!

För alla eldstäder!

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 9 juni, 2016

SkorstensFolket-Alltombostad-Stor-bild_468

 

 

 

 

 

 

 

 

Det spelar ingen roll om du har en braskamin, öppen spis, kakelugn eller värmepanna. Vår murade skorsten G20 ger maximal frihet oavsett eldstad i dag och förändringar i framtiden.

G20 är ett tryggt och säkert val för nordiska förhållanden. Den tillverkas av lavasten från Island, vilket ger en skorsten med bra drag som hålls ren från sotbeläggningar.

Fler fakta

Här läser du broschyren om G20 >>

Posted in | Kommentarer inaktiverade för För alla eldstäder!

51 entreprenörer har vidareutbildats!

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 26 maj, 2016

SkorstensFolket_Behorig_Entreprenor

 

 

 

 

 

 

 

Den 12-13 maj bjöd SkorstensFolket Sverige AB in till vidareutbildning inom branschstandarden Behörig SkorstensEntreprenör®. Utbildningen hölls i Rosersberg och särskilt fokus låg på tätning av ventilations- och imkanaler.

Utbildningarna inom branschstandarden Behörig SkorstensEntreprenör® är en viktig del av SkorstensFolkets och våra medlemmars kvalitetsarbete. Så mycket som 51 installatörer deltog denna gång, och de fördjupade sina kunskaper i bland annat brandskydd (BBR, 2015), rökgasventilation och brandgasventilation. De utbytte också erfarenheter om kanaltätning med relininglösningarna FuranFlex och VentilFlex.

Höga krav för att bli Behörig SkorstensEntreprenör®

Kravspecifikationen är omfattande och innefattar bland annat dokumenterad arbetslivserfarenhet av ventilations- och rökkanaler samt lämplighetsintyg. Entreprenörer och installationsföretag som uppfyller kraven får ett certifikat som är giltigt i tre år. Kontinuerlig vidareutbildning är en central del av branschstandarden och ett krav som SkorstensFolket ställer på sina medlemmar.

VD Jörgen Tellestam berättar:

– Höga krav och regelbunden utbildning gör Behörig SkorstensEntreprenör® till en allmänt respekterad kvalitetsstämpel. Detta är mycket värdefullt för både våra medlemmar och deras kunder.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för 51 entreprenörer har vidareutbildats!

Nu är FuranFlex® och VentilFlex® registrerade i BASTA-registret

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 11 maj, 2016

BASTA-430x248

 

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

– Registreringen i BASTA-registret är ytterligare ett steg i vårt kvalitets- och miljöarbete. VentilFlex® och FuranFlex® är kostnadseffektiva system för relining av ventilationskanaler. De har genomgående hög kvalitet och är ett klokt val ur miljösynpunkt, säger Jörgen Tellestam, VD på SkorstensFolket Sverige AB.

 

Sedan tidigare är VentilFlex® och FuranFlex® bedömda av SundaHus, som givit insatsrören högsta bedömningsklass, A. VentilFlex® och FuranFlex® rekommenderas också av Byggvarubedömningen.

 

 

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Nu är FuranFlex® och VentilFlex® registrerade i BASTA-registret

Hur snabbt kan kanaltätning betala sig?

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 11 april, 2016

Bild1bildspel_454_300

Vi har gjort en kalkyl över driftskostnaden för täta och otäta ventilationskanaler. Flera olika typfastigheter med olika antal portar, lägenheter och stammar finns med i jämförelsen. Målet är att du ska kunna se pay off-tiden för relining gällande en fastighet som liknar din egen. Kontakta oss för fler räkneexempel och mer information!

 

Jämförelse i driftskostnad

(klicka på länkarna nedan för att se kalkylen)

Fastigheter med 20 lägenheter >>

Fastigheter med 30 lägenheter >>

Fastigheter med 40 lägenheter >>

Fastigheter med 60 lägenheter >>

Bild3bildspel_562_300

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Hur snabbt kan kanaltätning betala sig?